خرید تحقیق رابطه نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی

دانلود تحقیق با موضوع رابطه نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی، در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیدهمقدمهبیان مسالهاهمیت موضوعفرضیهمتغیرهارابطه حسابداري تعهدي و حسابداري نقديو ... چکیده تحقیق: این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبتتحقیق رابطه نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی|34017463|g-brand|رابطه نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی,نسبت های مالی تعهدی,نسبت های مالی نقدی,پروژه مالی نسبت های نقدی و تعهدی,تحقیق نسبت های مالی تعهدی,تحقیق نسبت های مالی نقدی,مقاله نسبت های مالی تعهدی,مقاله نسبت های مالی نقدی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق رابطه نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع رابطه نسبت های مالی تعهدی و نسبت های مالی نقدی،در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
چکیدهمقدمهبیان مسالهاهمیت موضوعفرضیهمتغیرهارابطه حسابداري تعهدي و حسابداري نقديو ...


چکیده تحقیق:این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده بر مبنای جریانات نقدی می پردازد. اگر چه هر یک از دو روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند، لیکن ارائه آنان در کنار یکدیگر، تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی و نقدینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایش می گذارد. در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی و نسبت های سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که آیا نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین نسبت های نقدی و تعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه آن ها در کنار یکدیگر، تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه تحقیق:
صورت های مالی، ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.
اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود. این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسه و پرداخت سودهای فراهم می کند.
تردید وجود دارد برای استفاده روش های حسابداری سنتی برای گزارشگری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد. نسبت های مالی یکی از ابزارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و همچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است. این نسبت ها بر اساس ارقام مندرج در صورته ای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند، محاسبه و استخراج می شوند.
صورت های مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریان های نقدی منعکس نمی نماید و این یکی از ضعف های عمده صورت های مالی سنتی است. حسابداری تعهدی اصولاً پوششی بر جریان های نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی، فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود. بسیاری از شرکت ها که دارای سودهای هنگفت می باشد. بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند.